Non-Discrimination Policy

Languages covered by this policy:

Español (Spanish) | 繁體中文 (Chinese) | Tiếng Việt (Vietnamese) | العربية (Arabic) | Deutsch (German) | ພາສາລາວ (Lao) | 한국어 (Korean) | हिंदी (Hindi) | Français (French) | ภาษาไทย (Thai) | Deitsch (Pennsylvania Dutch) | Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian) | Русский (Russian) | Tagalog (Tagalog – Filipino) | unD (Karen)


Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Council Bluffs Foot & Ankle Care no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Council Bluffs Foot & Ankle Care

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:

  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.

  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:

  • Intérpretes capacitados.

  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Patrick Barnes.

Si considera que Council Bluffs Foot & Ankle Care no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Patrick Barnes DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Patrick Barnes está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios

Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-696-6775。

Council Bluffs Foot & Ankle Care 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Council Bluffs Foot & Ankle Care 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:

  • 合格的手語翻譯員

  • 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)

 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:

  • 合格的翻譯員

  • 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 Patrick Barnes, DPM

如果您認為 Council Bluffs Foot & Ankle Care 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Patrick Barnes, DPM 提交投訴,郵寄地址為 320 McKenzie, Ste. 102,電話號碼為 7123280297、真為 7123282403,電子信箱為 [email protected]。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Patrick Barnes, DPM] 可以幫助您。

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。


Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. [Name of covered entity] không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:

  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực

  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)

 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:

  • Thông dịch viên đủ năng lực

  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Patrick Barnes, DPM

Nếu bạn tin rằng [Name of covered entity] không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Patrick Barnes, DPM sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-877-696-6775.

يلتزم Council Bluffs Foot & Ankle Care بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد Council Bluffs Foot & Ankle Care الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:

  • مترجمي لغة إشارة مؤهلين

  • معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)

 • يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:

  • مترجمين مؤهلين

  • معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Patrick Barnes, DPM

إذا كنت تعتقد أن Council Bluffs Foot & Ankle Care قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: Patrick Barnes, DPM، 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن Patrick Barnes, DPM متاح لمساعدتك.

يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة

الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)، من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (رقم هاتف الصم والبكم)

تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Council Bluffs Foot & Ankle Care lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:

  • Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher

  • Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)

 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:

  • Qualifizierte Dolmetscher

  • Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Patrick Barnes, DPM

Sollten Sie der Ansicht sein, dass [Name of covered entity] es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Patrick Barnes, DPM gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-877-696-6775

Council Bluffs Foot & Ankle Care ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຣັ​ຖ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ. Council Bluffs Foot & Ankle Care ບໍ່ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພິ​ການ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ, ເຊັ່ນ:

  • ນາຍ​ພາ​ສາ​ໃບ້​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາະ​ສົມ

  • ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວ​ພິມ​ໃຫ​ຍ່, ເທັບ​ບັນ​ທຶກ, ຮູບ​ແບບ ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້, ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ)

 • ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພາ​ສາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ເຊັ່ນ:

  • ນາຍ​ພາ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາ​ະ​ສົມ

  • ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຂຽນ​ໃນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ

ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຈົ່ງ​ຕິດ​ຕໍ່ Patrick Barnes, DPM

ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ [Name of covered entity] ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຫຼື ຈຳ​ແນກ​ໃນທາງ​ອື່ນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ກັບ: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ຈົດ​ໝາຍ, ແຟກ​ຊ໌, ຫຼື ອີ​ເມວ. ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ, Patrick Barnes, DPM] ແມ່ນ​ພ້ອມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໄດ້​ກັບ​ທາງ​ U.S. Department of Health and Human Services (ກະ​ຊວງ​ປະ​ຊາ​ສົງ​ເຄາະ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ຣັ​ຖ), Office for Civil Rights (ຫ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ), ໂດຍ​ທາງ​ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ຜ່ານ Office for Civil Rights Complaint Portal, ຊຶ່ງ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ຫຼື ທາງ​ໂທ​ຣະ​ສັບ ທີ່:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

​ຟອມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-696-6775 번으로 전화해 주십시오.

Council Bluffs Foot & Ankle Care은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Council Bluffs Foot & Ankle Care은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

  • 자격있는 수화 통역자

  • 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)

 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

  • 자격있는 통역자

  • 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 Patrick Barnes, DPM]에 연락하십시오.

Council Bluffs Foot & Ankle Care이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected](으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Patrick Barnes, DPM(으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같
습니다.

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 ບ​ໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.


हिंदी (Hindi)

Council Bluffs Foot & Ankle Care लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। Council Bluffs Foot & Ankle Care जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर लोगों को बाहर या उनके साथ अलग तरह का बर्ताव नहीं करता है।

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • विकलांग लोगों को हमारे साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए निःशुल्क सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:

  • योग्यताप्राप्त सांकेतिक भाषा दुभाषिया

  • अन्य फॉर्मेट (बड़े प्रिंट, ऑडियो, सुलभ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अन्य फॉर्मेट) में लिखित जानकारी

 • जिन लोगों की प्राथमिक भाषा अंग्रेज़ी नहीं है उन लोगों को निःशुल्क भाषा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:

  • योग्यताप्राप्त दुभाषिया

  • अन्य भाषाओं में लिखित जानकारी

यदि आपको इन सेवाओं की आवश्यकता है तो Patrick Barnes, DPM से संपर्क करें

यदि आपको विश्वास है कि Council Bluffs Foot & Ankle Care ये सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है या जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव किया है तो आप निम्नलिखित के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. आप स्वयं जाकर या डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको शिकायत दर्ज कराने में सहायता की आवश्यकता है तो Patrick Barnes, DPM आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

आप https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfर उपलब्ध, Office for Civil Rights Complaint Portal के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या डाक या फोन द्वारा भी U.S. Department of Health and Human Services (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज़), Office for Civil Rights (ऑफिस फॉर सिविल
राइट्स) के पास भी एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

शिकायत फॉर्मhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlml पर उपलब्ध हैं।


Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. Council Bluffs Foot & Ankle Care n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

Council Bluffs Foot & Ankle Care :

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple :

  • Interprètes qualifiés en langue des signes

  • Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)

 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est pas l'anglais, par exemple :

  • Interprètes qualifiés

  • Informations écrites dans d'autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Patrick Barnes, DPM

Si vous pensez que [Name of covered entity] n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d'aide pour déposer une réclamation, Patrick Barnes, DPM se tient à votre
disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l'U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้มีการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ Council Bluffs Foot & Ankle Care ไม่ได้กีดกันผู้คน หรือเลือกปฏิบัติตามชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • นำเสนอความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่ผู้มีความบกพร่องด้านการสื่อสารกับเรา เช่น:

  • ล่ามภาษามือที่ผ่านการรับรอง

  • ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่น (การพิมพ์ตัวใหญ่ เสียง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ รูปแบบอื่นๆ)

 • ให้บริการด้านภาษาฟรีแก่บุคคลที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น:

  • ล่ามที่ได้รับการรับรอง

  • ข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอื่น

ถ้าคุณต้องการบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อ \Patrick Barnes, DPM

ถ้าคุณเชื่อว่า \Council Bluffs Foot & Ankle Careไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้ หรือมีความประพฤติแบ่งแยกในทางใดทางหนึ่ง เช่น ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ คุณสามารถร้องทุกข์ต่อ: \Patrick Barnes, DPM, \320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected] คุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการร้องทุกช์ \Patrick Barnes, DPM พร้อมจะช่วยคุณ

คุณยังสามารถร้องทุกข์สิทธิพลเมืองได้ต่อ U.S. Department of Health and Human Services

(กระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา) Office for Civil Rights (สำนักงานสิทธิพลเมือง) ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf{3]{4], หรือทางไปรษณีย์หรือโทร:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

รับแบบฟอร์มร้องทุกข์ที่ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Deitsch (Pennsylvania Dutch)

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care iss willich, die Gsetze (federal civil rights) vun die Owwerichkeet zu folliche un duht alle Leit behandle in der seem Weg. Es macht nix aus, vun wellem Schtamm ebber beikummt, aus wellem Land die Voreldre kumme sinn, was fer en Elt ebber hot, eb ebber en Mann iss odder en Fraa, verkrippelt iss odder net.

Council Bluffs Foot & Ankle Care

 • Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, ass net guud schwetze kenne:

  • Gebt Hilf fer hattheeriche Leit mit Zeecheschprooch Iwwersetzer

  • Gebt en Information, ass nunnergschriwwe iss in annere Wege fer Leit, ass net guud sehne kenne (grooss gedruckt, audio etc.)

 • Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, wu net English schwetze ass ihr Mudderschprooch

  • Gebt Hilf mit hochgelannte Iwwersetzer

  • Gebt en Information in annere Schprooche, net yuscht English.

Wann ebber Hilf braucht in der eent odder der anner Weg, schreib zum Patrick Barnes, DPM. Wann ebber denkt, ass Council Bluffs Foot & Ankle Care net genunk geduh hot fer all selli Hilf gewwe odder ebber net behandelt hot in en Weg, wie es geduh sei sett, kammer sich beklaage bei: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email:
[email protected]. Mer kann sich beklaage, wammer selwert datt anne geht, odder mit ePoscht, Fax odder en Briefli. Wann ebber Hilf braucht fer sich zu beklaage, Patrick Barnes, DPM iss do fer zu helfe.

Wammer will, kammer sich aa datt beklaage: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Office for Civil Rights Complaint Portal, mer geht
zu https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf Mer kann aa en Briefli schreiwe zu:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

Odder mer ruft selli Nummer uff: 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) Abbadiche Bledder fer sich zu beklaage, kammer datt gricke: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care
pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. Council Bluffs Foot & Ankle Care ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

  • kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

  • pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)

 • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:

  • kvalifikovanih jezičkih tumača

  • informacija napisanih na drugim jezicima

Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Patrick Barnes, DPM]

Ako mislite da vam Council Bluffs Foot & Ankle Care nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Patrick Barnes, DPM je dostupan da vam pomogne.

Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD - Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-696-6775.

Council Bluffs Foot & Ankle Care соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Council Bluffs Foot & Ankle Care не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Council Bluffs Foot & Ankle Care:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:

  • услуги квалифицированных сурдопереводчиков;

  • письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).

 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:

  • услуги квалифицированных переводчиков;

  • письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Patrick Barnes, DPM

Если вы считаете, что в Council Bluffs Foot & Ankle Care вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или
электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Patrick Barnes, DPM.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201 (США)

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-696-6775.

Sumusunod ang Council Bluffs Foot & Ankle Care sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Council Bluffs Foot & Ankle Care ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Council Bluffs Foot & Ankle Care ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

  • Mga kwalipikadong interpreter

  • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Patrick Barnes, DPM

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Council Bluffs Foot & Ankle Care ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Patrick Barnes, DPM, 320 McKenzie, Ste. 102 Council Bluffs, IA 51503 Phone: 712-328-0297, Fax: 712-328-2403, Email: [email protected]. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Patrick Barnes, DPM upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


unD (Karen)


Tagline


Notice

Contact Us

Our Location

Find us on the map

Hours of Operation

Our Regular Schedule

Monday:

8:00 am-5:00 pm

Tuesday:

8:00 am-5:00 pm

Wednesday:

8:00 am-5:00 pm

Thursday:

8:00 am-5:00 pm

Friday:

8:00 am-4:00 pm

Saturday:

Closed

Sunday:

Closed